Algemene Voorwaarden FactuurVeiling.nl

Factuurveiling.nl is een online veilinghoudersbedrijf dat vraag naar en het aanbod van niet-betaalde facturen bijeen brengt. Factuurveiling.nl tracht middels een online veiling de gebruikers (verkoper/koper) tot elkaar te brengen. Factuurveiling.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de gebruikers via de website.

Het gebruik van Factuurveiling.nl is op eigen risico. Factuurveiling.nl sluit hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Op het gebruik van Factuurveiling.nl zijn algemene voorwaarden van toepassing. U dient deze voorafgaand aan het gebruik aandachtig door te lezen. Door gebruikmaking van de site accepteert u de voorwaarden onvoorwaardelijk.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Factuurveiling.nl aangepast worden. Factuurveiling.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De dienstverlening door Factuurveiling.nl vindt verder plaats onder de navolgende voorwaarden:

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Factuurveiling.nl en de gebruikers, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de gebruikers wordt door Factuurveiling.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Factuurveiling.nl en de voor Factuurveiling.nl werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Factuurveiling.nl.

 

Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

Een prijsopgave van Factuurveiling.nl bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanbieding/opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra Factuurveiling.nl een aanbieding/opdracht van de gebruikers schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

Factuurveiling.nl is gerechtigd aanbiedingen/opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Factuurveiling.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien de gebruikers op enige wijze handelen in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Factuurveiling.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Voor het bewijs van de inhoud van de aanbieding/opdrachten en de vervolginstructies geldt de administratie van Factuurveiling.nl voor partijen als bindend bewijs.

Aanbiedingen/opdrachten alsmede vervolginstructies van gebruikers dienen digitaal of schriftelijk te worden ingediend bij Factuurveiling.nl.

De gebruikers dragen zorg voor de juistheid van de gegevens waaronder o.a. het e-mailadres en zover relevant, tenaamstelling, adres, postcode, plaats, KvK nummer, BTW-nummer en bankrekeningnummer. De gebruikers staan er voor in wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van Factuurveiling.nl. De gebruikers zijn zich bewust van het feit dat de gehanteerde gegevens zullen worden gebruikt om overeenkomsten tot stand te brengen.

Factuurveiling.nl zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, bij de keuze van deze derden, zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de gebruikers. Iedere aansprakelijkheid van Factuurveiling.nl voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Factuurveiling.nl derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Factuurveiling.nl mede namens de desbetreffende gebruiker van Factuurveiling.nl aanvaard.

De gebruikers dienen alle relevante informatie en stukken bij de opdracht en/of op eerste verzoek aan Factuurveiling.nl te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de aanbieding/opdracht kunnen doorkruisen en iedere ontwikkeling (waaronder rechtstreekse betalingen aan de gebruikers) direct schriftelijk aan Factuurveiling.nl te melden.

Het is de gebruikers niet toegestaan de gebruikersnaam en/of wachtwoord voor het gebruik van Factuurveiling.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden. De inloggegevens zijn strikt beperkt tot het gebruik  door de desbetreffende gebruiker. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik hiervan. Schade tengevolge van handelen in strijd met deze bepaling is voor rekening en risico van de desbetreffende gebruiker.

 

Duur/eind van de aanbieding/opdracht

Iedere aanbieding/opdracht wordt gedaan voor onbepaalde tijd. Indien de aanbieding/opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de aanbieding/opdracht.

Factuurveiling.nl is gerechtigd de aanbieding/opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien de aanbieder niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van Factuurveiling.nl. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid is door Factuurveiling.nl met inachtneming van de eventueel door Factuurveiling.nl bespaarde kosten.

 

Website

De informatie die door Factuurveiling.nl wordt getoond op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Alle informatie op de website is echter afkomstig van derden (gebruikers). Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste informatie. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Factuurveiling.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste aanbiedingen/opdrachten geen enkele verantwoordelijkheid en kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de geplaatste aanbiedingen/opdrachten.

Voor het goed functioneren van de website legt Factuurveiling.nl omwille van bewijstechnische redenen IP-adressen vast.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Factuurveiling.nl kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Factuurveiling.nl en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Factuurveiling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Factuurveiling.nl zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Factuurveiling.nl. Factuurveiling.nl kan ondermeer niet instaan voor:

 • De (tekst van) aanbiedingen/opdrachten, of deze accuraat en volledig zijn en of de aanbiedingen/opdrachten niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • De gebruikers bevoegd zijn tot het aangaan van een overeenkomst. Dat de opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en de overeenkomst op juiste wijze wordt nagekomen en/of de gebruikers de website van Factuurveiling.nl onrechtmatig (zullen) gebruiken.

De gebruikers van informatie zijn verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruikers zelf worden gebruikt. De gebruikers mogen de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De gebruikers zijn verplicht aanwijzingen van Factuurveiling.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Iedere gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de aanbieding/opdracht overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een aanbieding/opdracht geeft u Factuurveiling.nl toestemming de informatie over de betreffende aanbieding/opdracht te plaatsen. Het is nadrukkelijk verboden informatie te plaatsen op Factuurveiling.nl op een andere wijze dan beschreven is op Factuurveiling.nl. Factuurveiling.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van aanbiedingen/opdrachten in te korten of te wijzigen. Factuurveiling.nl behoudt zich ook het recht voor om aanbiedingen/opdrachten zonder opgave van redenen te verwijderen van de website. Dit zal zich in ieder geval voordoen doch niet uitsluitend in de volgende gevallen:

 • De betreffende aanbieding/opdracht is in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
 • De informatie en/of de prijs van de aanbieding/opdracht is op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • De betreffende aanbieding/opdracht inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • De betreffende aanbieding/opdracht op enige andere wijze schade zou kunnen veroorzaken aan rechten van derden;
 • De betreffende aanbieding/opdracht is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst;
 • De betreffende aanbieding/opdracht bevat discriminerende uitingen, of is anderszins onrechtmatig;
 • In strijd met de wet of goede zeden;
 • Advertenties die anderszins naar de mening van Factuurveiling.nl aanstootgevend zijn dan wel in strijd met de doelstelling van Facuurveiling.nl.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Factuurveiling.nl. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste aanbiedingen/opdrachten worden geschonden dan is het aan de gebruikers om actie te ondernemen richting de inbreukmakende partij. Factuurveiling.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

 

Contact

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Factuurveiling.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder doch niet uitsluitend beperkt tot emailadressen, is enkel en alleen toegestaan in relatie tot het sluiten van een overeenkomst met tussen de gebruikers met betrekking tot de aanbieding/opdracht. Het is niet toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Factuurveiling.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

 

Bescherming

Factuurveiling.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Factuurveiling.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Transactiekosten

Factuurveiling.nl brengt transactiekosten in rekening voor het gebruik van de website. Factuurveiling.nl rekent voor elke geslaagde transactie een vergoeding (transactiekosten) van 10% over het geaccepteerde bod met een minimum van € 50,- per transactie. De kopende partij betaalt geen kosten. Het geaccepteerde bod wordt door de koper gestort op de derdenrekening van Baldinger Gerechtsdeurwaarders. Na het opstellen van de akte van cessie en verrekening van de transactiekosten, wordt het bedrag overgemaakt op de rekening van de verkopende partij.

In afwijking van voormeld tarief geldt, voor de afwikkeling van aanbiedingen/opdrachten van professionele opdrachtgevers handelend in de uitoefening van het rechtskundig beroep of bedrijf c.q. de incassopraktijk een tarief van 5% voor elke geslaagde transactie.

 

Betaling

Betaling geschiedt door middel van IDEAL, zonder korting of inhouding. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van gebruikers, is Factuurveiling.nl gerechtigd, te verlangen dat vooruitbetaling plaatsvindt.

Na het verstrijken van de betalingstermijn (48 uren na acceptatie door gebruiker) is gebruiker, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien gebruiker ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald, dient gebruiker alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Factuurveiling.nl, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan gebruiker uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

Aansprakelijkheid

Factuurveiling.nl is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van gebruikers of derden waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade. Gebruikers dienen Factuurveiling.nl voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Factuurveiling.nl. De aansprakelijkheid van Factuurveiling.nl, uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

 

Ontbinding 

Factuurveiling.nl is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien gebruikers de vrije beschikking over het inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Factuurveiling.nl volledige schadevergoeding van de gebruikers te vorderen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Particulieren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, kunnen echter binnen een maand nadat Factuurveiling.nl zich op dit beding heeft beroepen, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.